Διδακτορικές Σπουδές
Αρχική / Σπουδές / Διδακτορικές Σπουδές

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4485/2017 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ -ΦΕΚ (τ. Β΄ 1383/25-4-2018)
e-mail: phd@phed.auth.gr
 
1. Υποβολή αίτησης υποψήφιου διδάκτορα (στην αίτηση αναγράφονται οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).
Προθεσμία αιτήσεων: 1-15 Οκτωβρίου και 1-15 Μαρτίου (στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, αντίστοιχα).           
Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν μόνο ηλεκτρονικά στη γραμματεία , στο email : ask@phed.auth.gr (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf υποχρεωτικά και όχι μεμονωμένα αρχεία).
Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να επιβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων διδακτόρων ανα βαθμίδα. Συγκεκριμένα:
Επίκουροι Καθηγητές/τριες: 3          
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες: 5     
Καθηγητές/τριες: 7

 • Ορισμός από τη Συνέλευση Τμήματος των Τριμελών Επιτροπών-ανά κατηγορία αιτήσεων.
 • Κλήση του Υπ. Διδάκτορα από την Τριμελή Επιτροπή σε προφορική συνέντευξη.
 • Η Τριμελής Επιτροπή καταθέτει εισήγηση-υπόμνημα στη Συνέλευση του Τμήματος για το αν ο υποψήφιος πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις εγγραφής.
 • H Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τον Επιβλέποντα ή προτείνει αν δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα. Σε κάθε περίπτωση το θέμα αυτό ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.
 • Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου.
 • Με αυτή (την απόφαση) ορίζεται η γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής και η παράλληλη υποχρέωση παρακολούθησης/ επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων.
 • Γίνεται ανάρτηση στο σύστημα γραμματείας του Τμήματος, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, του ονόματος του Υποψήφιου Διδάκτορα, του τίτλου και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής, το ό­νομα του επιβλέποντος και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 
2. Κατά τη διάρκεια φοίτησης:

 • Προφορική παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης προόδου, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής, και κατάθεση εντύπου ετήσιας έκθεσης προόδου από τον Υπ. Διδάκτορα (Προς τη Σ.Τμ.) για κάθε ακαδημαϊκό έτος φοίτησης.
 • Παρακολούθηση του μαθήματος Ανώτερη Στατιστική, μετά από δήλωση στην γραμματεία με την έναρξη ακαδημαϊκού έτους.
 • Η παρακολούθηση (έως 2) ή όχι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι στην κρίση του Επιβλέποντα Καθηγητή.


3. Υποβολή για υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής στη γραμματεία

 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ 7ΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την υποστήριξη της δ.δ. απαιτείται τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με αξιολόγηση κριτών και μία δημοσίευση-ανακοίνωση σε πρακτικό συνέδριο με αξιολόγηση κριτών. Οι βεβαιώσεις πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία, μετά από έγκριση του επιβλέποντα. Οι  δημοσιεύσεις πρέπει να είναι υποχρεωτικά εντός της φοίτησης και όχι πριν την έναρξη της, με πρώτο συγγραφέα τον υπ. διδάκτορα.         

Η Συνέλευση του Τμήματος προβαίνει στην αντικατάσταση των αφυπηρετησάντων μελών της Τριμελούς (αν υπάρχουν) και στη συμπλήρωση της Επταμελούς.

4. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπο­ρούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υποβολή στη γραμματεία : 

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποστήριξη ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (παρόντα ή συμμετέχοντα με τηλεδιάσκεψη) και διαβιβάζεται, δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος.


5. Διαδικασία παράδοσης εργασίας:
Υποβολή στη γραμματεία :  

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ.Δ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ

Για την ηλεκτρονική κατάθεση της διδακτορικής διατριβής και την παραλαβή σχετικής βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη απαιτείται να σταλούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (μέσω του πανεπιστημιακού τους email) τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά:

 • το ‘Έγγραφο παράδοσης διδακτορικής διατριβής’ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένο από τη γραμματεία ΠΡΙΝ την παράδοση του στη βιβλιοθήκη
 • ένα ενιαίο και μοναδικό αρχείο μορφής .pdf, που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο).

- Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο τμήμα.
- Το pdf αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και να μην είναι κλειδωμένο.
- ΠΡΙΝ την υποβολή του pdf στην υπηρεσία μας κάντε έναν έλεγχο αντιγράφοντας τμήμα του κειμένου από το pdf σε οποιοδήποτε γνωστό κειμενογράφο (word, σημειωματάριο). Ελέγξτε αν εμφανίζεται σωστά (κείμενο, γραμματοσειρές, μαθηματικοί τύποι, σχεδιαγράμματα). Αν δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου μετατροπή της εργασίας σας σε pdf αλλάζοντας τις ρυθμίσεις.

H παράδοση των διδακτορικών διατριβών σε έντυπη μορφή γίνεται την ημέρα που αποστέλλονται και τα ηλεκτρονικά αρχεία, στην Κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, δίπλα στο φωτοτυπικό κέντρο ΑΠΘ, καθημερινά 09.00-13.00 συμπληρώνοντας τη φόρμα ραντεβού για την παράδοση του έντυπου αντιτύπου. (Υπηρεσία υποβολής μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, Τηλέφωνο: 2310 995379, 995338, 994210 Email: dissertations@lib.auth.gr)
 
6. Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (δείτε οδηγίες στο αντίστοιχο έντυπο)
Υποβολή στη γραμματεία :  

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

7.  Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον υποψήφιο διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος, παρουσία του υποψήφιου Διδάκτορα.
Η τελετή αναγόρευσης διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr