Αίτηση Έγκρισης Διεξαγωγής Έρευνας
Αρχική / Έρευνα / Αίτηση Έγκρισης Διεξαγωγής Έρευνας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Αίτηση Έγκρισης Διεξαγωγής Έρευνας

Ευχαριστούμε για την αίτησή σας προς την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Τμήματός μας. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να κρίνει αν η προτεινόμενη έρευνα πληροί τα κριτήρια της ορθής επιστημονικής πρακτικής σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΑΠΘ και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιτροπή δεν κρίνει την ποιότητα της έρευνάς σας, ούτε εγκρίνει ήδη πραγματοποιημένες έρευνες. Επιπλέον, οι εγκρίσεις που χορηγεί δεν εξαλείφουν την πιθανή ανάγκη έγκρισης και από άλλους φορείς (όπως εργαστήρια, νοσοκομεία ή εκπαιδευτικούς φορείς).

Πριν καταθέσετε την πρότασή σας, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:

  • Έχετε σχέση με το Τμήμα μας μέσω μιας από τις ιδιότητες που εμφανίζονται στην ενότητα 2 παρακάτω. (Η Επιτροπή δεν δέχεται αιτήσεις από ερευνητές/-ριες εκτός του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης.)
  • Αν δεν ανήκετε στο προσωπικό του Τμήματος (ΔΕΠ, ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ), έχετε εξασφαλίσει γι’ αυτήν την αίτηση την έγκριση του μέλους ΔΕΠ, ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ που θα επιβλέψει την έρευνά σας και που θεωρείται υπεύθυνος/-η γι’ αυτήν.
  • Έχετε διαβάσει τον ισχύοντα Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΑΠΘ.
  • Ο σχεδιασμός της έρευνάς σας δεν αντίκειται σε κάτι που προβλέπεται στον παραπάνω κώδικα.
  • Έχετε διαβάσει τον ισχύοντα νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Ο σχεδιασμός της έρευνάς σας δεν αντίκειται σε κάτι που προβλέπεται στον παραπάνω νόμο.
  • Η έρευνά σας είναι μελλοντική και δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί. (Η Επιτροπή δεν εγκρίνει πραγματοποιούμενες ή πραγματοποιημένες έρευνες.)
  • Αν η έρευνά σας θα πραγματοποιηθεί σε ανθρώπους, έχετε ετοιμάσει το απαραίτητο έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης

Παρακαλούμε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα όσο το δυνατό πληρέστερα και οπωσδήποτε τα πεδία που σημειώνονται με κόκκινο αστερίσκο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή στο ethicscommittee@phed.auth.gr ή με τον συντονιστή της Επιτροπής, καθηγητή Βασίλη Μούγιο, στο 2310992238.

1. Στοιχεία ερευνητή/-ριας που υποβάλλει την αίτηση
2. Ποια είναι η ιδιότητά σας;
3. Σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται η έρευνα;
4. Ποιοι άλλοι εκτός από σας συμμετέχουν ως ερευνητές ή μέλη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής;
Συμπληρώστε το Επώνυμο, το Όνομα και την Ιδιότητα. Μία καταχώρηση ανά γραμμή. Αν δεν ανήκετε στο προσωπικό του Τμήματος, γράψτε στην 1η σειρά το μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ που θα επιβλέψει την έρευνα και που θεωρείται υπεύθυνος/-η γι’ αυτήν. Αν η αίτηση αφορά τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή σας, γράψτε πρώτα το μέλος ΔΕΠ που την επιβλέπει και μετά τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σας.
5. Ποιος είναι ο τίτλος της έρευνας στα ελληνικά και ποιος στα αγγλικά;
6. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
7. Ποια είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσετε;
Περιλάβετε τα χαρακτηριστικά και τον αριθμό των ατόμων που θα λάβουν μέρος, το πώς θα τα βρείτε, τις δοκιμασίες-μετρήσεις στις οποίες θα τα υποβάλετε, τους χώρους όπου θα διεξαχθεί η έρευνα και τους τρόπους με τους οποίους θα αναλύσετε τα δεδομένα.
8. Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από την έρευνα και πώς θα τους αντιμετωπίσετε;
9. Αν η έρευνα περιλαμβάνει πράξεις (όπως μέγιστη άσκηση ή λήψη βιολογικού υλικού με επεμβατική μέθοδο) με πιθανούς κινδύνους για την υγεία, περιγράψτε τα άτομα που έχουν τη γνώση, εμπειρία και δικαιοδοσία για να τις εκτελέσουν.
10. Με ποιους τρόπους θα προστατέψετε τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων;
11. Αν η έρευνα πραγματοποιείται σε ανθρώπους, το έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης περιέχει
12. Τι πληροφορίες θα δώσετε στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας;
13. Πώς θα καλύψετε το κόστος της έρευνας;
14. Δέσμευση
15. Έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr