Πολιτική Ποιότητας
Αρχική / Το τμήμα / Πολιτική Ποιότητας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

 1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα

 2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ

 3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ

 4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ


Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται (εφαρμόζεται) με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος
 • Τον ορισμός εσωτερικών επιτροπών που σχετίζονται με την ποιότητα (πχ Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών)
 • Την διοικητική διάρθρωση (Τομείς, Εργαστήρια, Συνέλευση του Τμήματος)
 • Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσω των αξιολογήσεων με το πέρας κάθε εξαμήνου
 • Την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με την κοινωνία (Σχολεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σωματεία κτλ)
 • Την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με την αγορά εργασίας (συμμετοχή αποφοίτων μας σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης)
 • Συμμετοχή μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
 • Την μελέτη των διεθνών εξελίξεων σε παρεμφερή προγράμματα σπουδών


Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών
 • Προσαρμοστικότητα στις διεθνείς εξελίξεις (εκπαίδευση κι έρευνα)
 • Ανταγωνιστικούς αποφοίτους στην αγορά εργασίας
 • Υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας
 • Υψηλές βάσεις εισαγωγής μέσω πανελλαδικών εξετάσεων (ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης)
 • Υψηλής ποιότητας παραγόμενη έρευνα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, υψηλό ranking του τμήματος στην λίστα Shanghai - 108 παγκοσμίως)
 • Επιτυχία στην διεκδίκηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων
 • Συνεργασίες σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με τοπικούς και εθνικούς φορείς.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr