Γενικές Πληροφορίες
Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Γενικές Πληροφορίες

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου.

Διδασκαλία

Μάθημα, στο οποίο δεν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 εβδομάδες, θεωρείται ότι δε διδάχθηκε. Από την άποψη του τρόπου διδασκαλίας, ένα μάθημα μπορεί να είναι θεωρητικό, πρακτικό, εργαστηριακό ή συνδυασμός. Η παρακολούθηση των ειδικοτήτων, των μαθημάτων επιλογής και κάθε μαθήματος που έχει πρακτικό ή εργαστηριακό μέρος είναι υποχρεωτική. Στα μαθήματα με υποχρεωτική παρακολούθηση υπάρχει δικαίωμα απουσίας μέχρι το 30 % του συνόλου των ωρών διδασκαλίας. Αν φοιτητής/-ήτρια είναι μέλος εθνικής ομάδας ή ασθενήσει, το όριο απουσίας αυξάνεται σε 40 %. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται βεβαίωση συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες, θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στη δεύτερη απαιτείται δικαιολογητικό νοσηλείας από δημόσιο νοσοκομείο.

Αν φοιτητής/-ήτρια απουσιάσει από ένα μάθημα περισσότερες ώρες από το ανώτατο επιτρεπτό όριο, τότε θεωρείται ότι δεν παρακολούθησε το μάθημα και είναι υποχρεωμένος/-η να επαναλάβει την παρακολούθηση.

Αξιολόγηση

Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών/-τριών σε ένα μάθημα αποφασίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες, ενδιάμεσες εξετάσεις, δοκιμασίες και τελική εξέταση. Οι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το πέντε.

Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται σε τρεις περιόδους: (1η) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, (2η) Ιουνίου και (3η) Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται την 1η και 3η περίοδο, ενώ τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τη 2η και 3η περίοδο. Με την ολοκλήρωση οκτώ εξαμήνων σπουδών, οι φοιτητές/-ήτριες δικαιούνται να εξετάζονται σε κάθε μάθημα και στις τρεις περιόδους.

Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων υποχρεούνται να καταθέτουν την τελική βαθμολογία στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο 20 ημέρες μετά την ημέρα της τελικής εξέτασης. Ειδικά για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, η κατάθεση βαθμολογίας πρέπει να γίνεται το αργότερο στις 5 Ιουλίου.

Κανονισμός Γραπτών Εξετάσεων

Οι φοιτητές/-ήτριες υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στις εξετάσεις και να έχουν μαζί την αστυνομική και τη φοιτητική τους ταυτότητα.
Ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο σε φοιτητή/-ήτρια που προσήλθε μετά την εκφώνηση ή διανομή των θεμάτων.
Απαγορεύεται οι φοιτητές/-ήτριες να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, άλλο γραπτό υλικό ή ηλεκτρονική συσκευή.
Ο επιτηρητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη θέση φοιτητή/-ήτριας, αν κρίνει ότι αυτό διευκολύνει τη διενέργεια των εξετάσεων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί το μηδενισμό γραπτού, όταν κρίνει ότι παραβιάζεται ο κανονισμός των εξετάσεων.
Οι φοιτητές/-ήτριες υποχρεούνται να μείνουν στην αίθουσα τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά μετά την εκφώνηση των θεμάτων.
Όταν ο/η εξεταζόμενος/-η παραδίδει το γραπτό, υποχρεούται να επιδείξει στον επιτηρητή την ταυτότητά του/της για έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στο γραπτό.

Αποφοίτηση

Όταν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια περατώσει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών, κάνει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος για να ορκιστεί. Μετά από τον έλεγχο των βαθμολογιών, γίνεται η ορκωμοσία και η παραλαβή του πτυχίου. Ο βαθμός του πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων στα 8 εξάμηνα φοίτησης.

Η κλίμακα βαθμολογίας στο πτυχίο είναι:

Από 5 μέχρι 6,49, «καλώς»
Από 6,50 μέχρι 8,49, «λίαν καλώς»
Από 8,50 μέχρι 10, «άριστα»
Εκτός από το πτυχίο, οι απόφοιτοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικότητας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr