Υποτροφίες
Αρχική / Φοιτητικά / Υποτροφίες

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Υποτροφίες

Υποτροφίες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει τη χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Γ΄ έτους σπουδών και οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές (Α και Β έτους σπουδών) που ενδιαφέρονται για την Ανταποδοτική Υποτροφία του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πρέπει από 15 έως 19 Ιανουαρίου 2018 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος έχοντας μαζί τους:

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για όσους είναι τέκνα τρίτεκνων οικογενειών
  • Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων για όσους είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
  • Βεβαίωση σπουδών για όσους έχουν αδελφό/ή φοιτητή/τρια
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2017 του ιδίου
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2017 οικογενειακό
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα
  • Την αίτηση συμπληρωμένη
  • Tην Αναλυτική Βαθμολογία θα τη ζητήσετε από τη Γραμματεία.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος φοίτησής τους, καθώς και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (πχ εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες), αλλά όχι σε πρόσωπα. Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2018), ενώ η αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου κράτησης), με δεκαπέντε (15) ώρες παρουσίας μηνιαίως για τους προπτυχιακούς/-ές και τριάντα (30) ώρες μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

Φορείς που χορηγούν υποτροφίες

ΙΚΥ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Αναζήτηση υποτροφιών μέσω του γραφείου διασύνδεσης του ΑΠΘ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Α.Π.Θ.

Θέρμη, 57001, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη

2310 995271

ask@phed.auth.gr