Υποτροφίες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει τη χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Γ΄ έτους σπουδών και οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές (Α και Β έτους σπουδών) που ενδιαφέρονται για την Ανταποδοτική Υποτροφία του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πρέπει από 15 έως 19 Ιανουαρίου 2018 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος έχοντας μαζί τους:

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για όσους είναι τέκνα τρίτεκνων οικογενειών
  • Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων για όσους είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
  • Βεβαίωση σπουδών για όσους έχουν αδελφό/ή φοιτητή/τρια
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2017 του ιδίου
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2017 οικογενειακό
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα
  • Την αίτηση συμπληρωμένη
  • Tην Αναλυτική Βαθμολογία θα τη ζητήσετε από τη Γραμματεία.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος φοίτησής τους, καθώς και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (πχ εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες), αλλά όχι σε πρόσωπα.  Συνολικά  καλύπτεται  χρονικό  διάστημα  πέντε  (5)  μηνών  (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2018), ενώ η αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των οκτώ (8) ευρώ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου κράτησης), με δεκαπέντε (15) ώρες παρουσίας μηνιαίως για τους προπτυχιακούς/-ές και τριάντα (30) ώρες μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ