Κανονισμός

 Κανονισμός λειτουργίας

 • Η χρήση τροφίμων, ποτών και τσιγάρων δεν επιτρέπεται στους χώρους της βιβλιοθήκης

 

Δανεισμός

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • Οι φοιτητές δανείζονται έως 3 βιβλία για 7 ημέρες.
 • Ο δανεισμός γίνεται μόνο με την παρακράτηση της φοιτητικής ταυτότητας.
 • Τα περιοδικά, δεμένα ή άδετα, δε δανείζονται, αλλά χορηγούνται μόνο για ανάγνωση και φωτοτύπηση στο χώρο της βιβλιοθήκης.
 • Τα βιβλία αναφοράς, οι διπλωματικές και τα σπάνια βιβλία δε δανείζονται.
 • Φοιτητής που καταστρέφει ή χάνει βιβλίο που δανείστηκε υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει ή να καταβάλει το αντίτιμο.
 • Οι φοιτητές θα μπορούν να δανείζονται, μόνο αν έχουν επιστρέψει εμπρόθεσμα τα βιβλία που έχουν ήδη δανεισθεί.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 • Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και οι διδάσκοντες των άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου.
 • Οι αποσπασμένοι καθηγητές φυσικής αγωγής δανείζονται με την παρακράτηση της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 • Οι διδάσκοντες μπορούν να δανείζονται έως 3 βιβλία για 14 ημέρες. Ανανέωση του δανεισμού επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει αναζητηθεί το βιβλίο από άλλο χρήστη.
 • Ισχύουν και για τους διδάσκοντες οι παράγραφοι 3 έως 6 που ισχύουν για τους φοιτητές.