Μεταπτυχιακό

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης θα έχει 3 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  1. ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κατεύθυνση 1η : Εκπαιδευτικά μοντέλα Φυσικής Αγωγής

Κατεύθυνση 2η : Προσαρμοσμένη / Ειδική Φυσική Αγωγή

  1. ΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Κατεύθυνση 1η : Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

Κατεύθυνση 2η : Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση

  1. ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ υποβάλλεται μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που είναι:

1.α) Πτυχίο βασικών σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός.

   β) Πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας.

   γ) 2 Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (μόνο για τα 2 πρώτα ΠΜΣ)

2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.

4. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων.

5. Δικαιολογητικά προφορικών, ή και αναρτημένων ανακοινώσεων.

6. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

7. Άλλα Πτυχία.

8. Διδακτορικός, ή μεταπτυχιακός τίτλος.

Τα δικαιολογητικά 1.α , 1.β και 1.γ (το 1.γ μόνο για τα 2 πρώτα ΠΜΣ) αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του/της υποψηφίου-ας. Τα υπόλοιπα, (Αρ. 2 - 9) αν υπάρχουν, ενισχύουν την υποψηφιότητά.

Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των € 2.500,00. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, πριν τις δηλώσεις μαθημάτων (€ 800,00 για το 1ο εξάμηνο φοίτησης, € 800,00 για το 2ο εξάμηνο φοίτησης και € 900,00 για το 3ο εξάμηνο φοίτησης), με κατάθεση σε λογαριασμό τράπεζας. Η καταβολή των διδάκτρων για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να γίνει πριν από τη διαδικασία δήλωσης επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτητές/-ριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/-ριών που εισάγονται στο ΠΜΣ και η απαλλαγή αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/-η στη Γραμματεία του ΠΜΣ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/-ριών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ.

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 3 (τρία) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα έξι (6) εξάμηνα. Η ΣΕ είναι υπεύθυνη να εξετάζει αιτήσεις για την επιμήκυνση του χρόνου αυτού σε ειδικές περιπτώσεις.

Κάθε εξάμηνο θα έχει 3 μαθήματα και κάθε μάθημα 13 διαλέξεις. Οι διαλέξεις θα γίνουν σε τρία τριήμερα (Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή) και 4 μαθήματα εξ΄αποστάσεως. Θα γνωρίζουμε το επόμενο διάστημα και θα ανακοινωθεί.