Υγειονομική περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη, τόσο ιατροφαρμακευτική όσο και νοσοκομειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξημένα κατά το ήμισυ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ το διάστημα αυτό είναι ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Η υγειονομική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές που αναφέρονται παραπάνω παρέχεται δωρεάν. Η νοσηλεία παρέχεται στη Ββ θέση που υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμά με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο οικείο ΑΕΙ. Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας που έχει επιλέξει ο φοιτητής καλύπτει μόνο τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μέρος της δαπάνης νοσηλείας, το οικείο ΑΕΙ ή η Φοιτητική Λέσχη του ΑΕΙ καλύπτει την υπόλοιπη δαπάνη.


Δεν καλύπτονται οι δαπάνες για:

 1. Ακουστικά βαρηκοΐας
 2. Στοιχειώδη φάρμακα
 3. Ιατρικά εργαλεία και όργανα
 4. Διορθωτικούς φακούς πάνω από το ποσό των 1.000 δρχ. και φακούς επαφής πάνω από το ποσό των 5.000 δρχ.
 5. Σκελετό γυαλιών πάνω από το ποσό των 2.000 δρχ.
 6. Καλλυντικά
 7. Λουτροθεραπείες
 8. Αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου
 9. Πλαστικές εγχειρήσεις


Η περίθαλψη παρέχεται:

α. Στους φοιτητές που βρίσκονται στην έδρα του οικείου ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος.

β. Στους φοιτητές που μετέχουν σε πανεπιστημιακές εκδρομές ή κάνουν πρακτική εξάσκηση ή εκπονούν πτυχιακή διατριβή εκτός της έδρας του οικείου ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος, στον τόπο όπου ασκείται ή εκπονείται διατριβή ή στον τόπο όπου έλαβε χώρα το περιστατικό.

γ. Στους φοιτητές που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί στην πόλη που είναι η έδρα του οικείου ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος ή στον τόπο της περίπτωσης β, εκτός της έδρας του ΑΕΙ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση του αρμόδιου γιατρού της Φοιτητικής Λέσχης του οικείου ΑΕΙ ή του γιατρού της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΑΕΙ ή του συμβεβλημένου με αυτό γιατρού και έγκριση του αρμόδιου Διοικητικού Συμβολίου του Τμήματος.

δ. Στους φοιτητές που βρίσκονται εκτός έδρας του οικείου ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος και εφόσον το περιστατικό κρίνεται επείγον, εκτός της έδρας του ΑΕΙ. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει στην Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή στο αρμόδιο ΔΣ Τμήματος την κατάστασή του μέσα στις δύο επόμενες εργάσιμες μέρες. Για την έγκριση της δαπάνης, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου (νοσοκομείου, αγροτικού ιατρείου κλπ.) και έγκριση του ΔΣ της Φοιτητικής Λέσχης ή του αρμόδιου ΔΣ Τμήματος.


Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει:

 1. Ιατρική εξέταση
 2. Νοσοκομειακή εξέταση
 3. Φαρμακευτική περίθαλψη
 4. Παρακλινικές εξετάσεις
 5. Εξέταση στο σπίτι
 6. Τοκετούς
 7. Φυσικοθεραπεία
 8. Οδοντιατρική περίθαλψη
 9. Ορθοπεδικά είδη

Ο φοιτητής που έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης μπορεί να προσέρχεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και καθορισμένες εργάσιμες ώρες στα ιατρεία της Φοιτητικής Λέσχης ή στο γιατρό της υγειονομικής υπηρεσίας του ΑΕΙ ή στο συμβεβλημένο με αυτό γιατρό για να εξετασθεί, προσκομίζοντας το φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης (ΦΒΠ). Το ΦΒΠ δίνεται στο σπουδαστή κατά την εγγραφή του στο Τμήμα. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, φωτογραφία, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό ταυτότητας του φοιτητή, τη θέση νοσηλείας και ολόκληρο τον κανονισμό νοσηλείας. Το ΦΒΠ ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη γραμματεία του Τμήματος.

 

Μεταφορά στην κορυφή της σελίδας

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΔΔ και κατά προτίμηση σε πανεπιστημιακές κλινικές. Η περίθαλψη αυτή μπορεί να παρασχεθεί και σε νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΙΔ ή σε ιδιωτικές κλινικές σε περίπτωση που στα ιδρύματα του Δημοσίου δε λειτουργούν τμήματα ανάλογα προς την περίπτωση της ασθένειας ή από έλλειψη κλίνης, όταν το περιστατικό κριθεί επείγον.

Η εισαγωγή στα ανωτέρω ιδρύματα γίνεται, αφού προηγουμένως ο φοιτητής εφοδιαστεί με το ανάλογο εισιτήριο από το αρμόδιο γραφείο της Υγειονομικής Επιτροπής της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να παρακαμφθεί σε δύο περιπτώσεις:

α. Όταν η Υπηρεσία αργεί (είναι ημέρα αργίας).

β. Όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει μέσα σε δύο κατ' ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή να ειδοποιηθεί η Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο ή από το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου ο αρμόδιος γιατρός της Λέσχης του ΑΕΙ να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης. Σε περίπτωση μη αναγγελίας και μη πιστοποίησης της αναγκαιότητας εισαγωγής από το γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ, η δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου το φοιτητή.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του φοιτητή ανακοινώνονται μόνο στον ίδιο. Μπορούν να ανακοινωθούν και στους γονείς του μόνο σε περίπτωση, κατά την οποία συναινεί και αυτός.

Φαρμακευτική περίθαλψη

Οι συνταγές που αναγράφονται στο ΦΒΠ χορηγούνται:

 1. Από τους γιατρούς της Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ
 2. Από τους γιατρούς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 3. Από ιδιώτες γιατρούς

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 πρέπει μέσα σε δύο το πολύ εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της συνταγής να θεωρηθεί αυτή από τον αρμόδιο γιατρό ή ελεγκτή γιατρό της φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ, αλλιώς δεν είναι εκτελεστή.

Η συνταγή πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το Τμήμα, τον αριθμό ειδικού μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση της πάθησης, την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού. Οι συνταγές εκτελούνται στα συμβεβλημένα με τα ΑΕΙ φαρμακεία. Με την παραλαβή των φαρμάκων ο ενδιαφερόμενος υπογράφει τη συνταγή.

Παρακλινικές εξετάσεις

Γίνονται προκειμένου για φοιτητές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης στα πανεπιστημιακά εργαστήρια, όπου υπάρχουν, στα εργαστήρια της Φοιτητικής Λέσχης, όπου υπάρχουν, ή στα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου μετά από παραπομπή από την υγιειονομική υπηρεσία του ΑΕΙ. Σε περίπτωση έλλειψης μέσων ή φόρτου εργασίας ή βλάβης κλπ., μπορούν οι εξετάσεις να γίνουν σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά εργαστήρια μετά από παραπομπή από την υγειονομική υπηρεσία του ΑΕΙ. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναφέρεται στο παραπεμπτικό και ο λόγος άρνησης. Το επιστρεφόμενο παραπεμπτικό αντικαθίσταται με νέο από την υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ.

Εξέταση στο σπίτι

Όταν η κατάσταση του αρρώστου καθιστά δυσχερή τη μετάβασή του στο ιατρείο, μπορεί να καλέσει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ στο σπίτι του. Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί την ίδια μέρα τον ασθενή. Σε επείγουσα περίπτωση τον επισκέπτεται αμέσως. Αν ο γιατρός αδυνατεί να μεταβεί στον ασθενή ή η υπηρεσία αργεί και, εφόσον η κατάσταση του ασθενή δεν επιδέχεται αναβολή, ο ασθενής μπορεί να εισαχθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

Τοκετοί

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής, εκτός από την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών, παρέχεται στις φοιτήτριες και επίδομα τοκετού ίσο με το επίδομα που παρέχεται στους δημόσιους υπαλλήλους και με την προϋπόθεση ότι δεν παίρνει επίδομα ή βοήθημα από άλλη πηγή η ίδια ή ο σύζυγός της. Σε περίπτωση καισαρικής τομής ακολουθείται η διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Φυσικοθεραπείες

Οι φυσικοθεραπείες εκτελούνται σε φυσικοθεραπευτήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Δημοσίου ή των ΝΠΙΔ ύστερα από παραπομπή του ασθενή από την υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ. Σε περίπτωση που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές τα ιδρύματα του Δημοσίου, τότε οι φυσικοθεραπείες μπορούν να εκτελούνται σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια. Στην περίπτωση αυτήν αναγράφεται στο παραπεμπτικό ο λόγος της άρνησης για εκτέλεση φυσικοθεραπείας. Ο φοιτητής που έχει ανάγκη φυσικοθεραπείας από ατύχημα ή άλλη ασθένεια υποβάλλει στην υγειονομική υπηρεσία της Λέσχης ή του οικείου ΑΕΙ αίτηση με σχετική γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζονται από την υγειονομική υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται σχετικά.

Οδοντιατρική περίθαλψη

Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στα εργαστήρια του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ. Η περίθαλψη αφορά σε θεραπευτικές εργασίες και είναι ανάλογη με εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων. Οι υγειονομικές υπηρεσίες των ΑΕΙ μπορούν να παραπέμψουν τους φοιτητές σε ιδιωτή οδοντίατρο για περιπτώσεις εξαγωγής ή θεραπείας μολυσματικών παθήσεων του στόματος και όχι για προσθετικές εργασίες.

Ορθοπεδικές εξετάσεις

Η δαπάνη για ορθοπαιδικά είδη καλύπτεται μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από αθένεια ή ατύχημα. Στην περίπτωση αυτήν ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση με σχετική γνωμάτευση ορθοπαιδικού γιατρού, η οποία εξετάζεται από την υγειονομική υπηρεσία που αποφαίνεται σχετικά.

 

 

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση