Πρακτικά ανάδειξης εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης