ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για Κύπριους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για Κύπριους

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των Κυπρίων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (εισοδήματα: φορολογικές βεβαίωσεις γονέων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία: πιστοποιητικό  ακίνητης ιδιοκτησίας από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έως 1/1/2018 (δικαιούχος φοιτητής και γονείς) που να αναγράφονται τα τ.μ. της οικίας χωριστά έστω και χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου υπαλλήλου  και βεβαίωση από τον κοινοτάρχη για τα τ.μ., μαζί με την υπεύθυνη δήλωση που θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή, με apostille ή θεώρηση από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου.

 Σε περίπτωση διαζευκτήριου κατατίθεται δικαστική απόφαση ή διαζευκτήριο(που να φαίνεται ποιος από τους δύο γονείς έχει τη γονική μέριμνα)    

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ SITE: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ