Εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Φ.151/168473/Α5/09-10-2017 με θέμα: «Εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.»  καθώς και την εγκύκλιο εγγραφών των εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με αρ.πρωτ. Φ.151/169487/Α5/10-10-2017 (ΑΔΑ:  ΩΖΟΡ4653ΠΣ-3ΔΒ)